RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

แผนการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจขายสินค้าบนสื่อออนไลน์

ชฎายุกานต์ ไกรฤกษ์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก

Pages: 1423-1429

คำสำคัญ: แผนการสื่อสาร, ความน่าเชื่อถือ, สินค้าออนไลน์, สื่อออนไลน์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.392