RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการนำเสนอข่าวกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT)

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ นวพร ห่วงทอง

Pages: 680-693

คำสำคัญ: กระบวนการผลิต, การนำเสนอข่าวกีฬา, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.111