RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากอัตชีวประวัติเรื่อง “I am Malala”

ณรภร สิงห์ชัย และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

Pages: 907-915

คำสำคัญ: อัตชีวประวัติ, วาทกรรม, ข้อมูลเชิงคุณภาพ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.124