Index by: นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “สวนปริศนา”

อทิตยา พรศรีรัตนรักษ์, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ วรพล มหาแก้ว

803-812

RSU National Research Conference 2017

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากอัตชีวประวัติเรื่อง “I am Malala”

ณรภร สิงห์ชัย และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

907-915

RSU National Research Conference 2019

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากนวนิยาย “วิมานลอย” แปลโดย รอย โรจนานนท์

ผาณิต ขุนศรี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

937-946

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ผีเกาหลี”

ปุณยาพร ตรีอุทัย, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

747-757

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “แมลงวันผี” “เรื่องของโอคาเมะ” และ “วิญญาณคนเป็น”

ลดาวรรณ หลำดี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

792-801

RSU National Research Conference 2020

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรม เรื่อง “ทรัพย์ในดิน”

หทัยกาญจน์ เหล็กดี และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

826-837

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนิยายแปลเรื่อง “ดอกไม้สำหรับมิสซิสแฮรีส”

ตวงวิทย์ วิทูรพีรบัณฑิต และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

838-848

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปลจากเรื่องสั้น “คนกวาดถนน”

สุมณฑา ประดิษฐ์ศิลป์ และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

849-858

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ปีศาจกบ และจูโกโร” “อะไรอยู่ในถ้วยชา” และ “เพลงจิ้งหรีด”

อาริษา ขันกสิกรรม, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

859-869