RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ปีศาจกบ และจูโกโร” “อะไรอยู่ในถ้วยชา” และ “เพลงจิ้งหรีด”

อาริษา ขันกสิกรรม, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

Pages: 859-869

คำสำคัญ: กลวิธีการแปล, การปรับบทแปล, เรื่องสั้น

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.268