Index by: ศิริมน ศรีนพรัตน์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2019

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากนวนิยาย “วิมานลอย” แปลโดย รอย โรจนานนท์

ผาณิต ขุนศรี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

937-946

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ผีเกาหลี”

ปุณยาพร ตรีอุทัย, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

747-757

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “แมลงวันผี” “เรื่องของโอคาเมะ” และ “วิญญาณคนเป็น”

ลดาวรรณ หลำดี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

792-801

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ปีศาจกบ และจูโกโร” “อะไรอยู่ในถ้วยชา” และ “เพลงจิ้งหรีด”

อาริษา ขันกสิกรรม, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

859-869