Index by: อาริษา ขันกสิกรรม

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ปีศาจกบ และจูโกโร” “อะไรอยู่ในถ้วยชา” และ “เพลงจิ้งหรีด”

อาริษา ขันกสิกรรม, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

859-869