RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปลจากเรื่องสั้น “คนกวาดถนน”

สุมณฑา ประดิษฐ์ศิลป์ และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

Pages: 849-858

คำสำคัญ: การปรับบทแปล, กลวิธีการแปล, เรื่องสั้น

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.267