RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การรับรู้ และความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

จิระศักดิ์ สาระรัตน์

Pages: 838-848

คำสำคัญ: การรับรู้, ความพึงพอใจ, แผนประชาสัมพันธ์

Download full paper.