RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การเปิดรับความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย ของครูสอนภาษาชาวจีนให้นักเรียนไทยในกรุงเทพมหานคร

Ran Chentianhang และ ลักษณา คล้ายแก้ว

Pages: 649-657

คำสำคัญ: การเปิดรับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยของครูชาวจีนในประเทศไทย, ความพึงพอใจข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยของครูชาวจีนในประเทศไทย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.108