RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การประเมินโครงการ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยการจัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชน

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

Pages: 736-747

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, การผลิตสื่อสร้างสรรค์, กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

Download full paper.