RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การแปรรูปอลูมิเนียมอัลลอยด์ AA6110 ที่อุณหภูมิสูง

วาสนา วงษ์ฤทธิ์ และ ปฎิภาณ จุ้ยเจิม

Pages: 239-245

คำสำคัญ: การแปรรูปที่อุณหภูมิสูง, อลูมิเนียมอัลลอยด์ AA 6110, ความเค้น, ความเครียด

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.73