RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัชราภรณ์ ศรีสิทธิยานนท์, อภิรักษ์ อนะมาน, และ สุวรรณี ยหกร

Pages: 1226-1235

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.148