RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อน้ำแข็งไสเกาหลี บิงซู ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร

เขมวัฒน์ คุ้มภัย และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

Pages: 1052-1062

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมในสถานการณ์, ทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกาหลี, คุณลักษณะของสินค้า, การรับรู้สุขภาพที่ดี, ความตั้งใจในการซื้อ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.135