RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาคร่วมกับแบบโน้มถ่วง

สุรีรัตน์ กิ่งไทร, อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย, และ สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์

Pages: 265-276

คำสำคัญ: การจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้าอย่างประหยัด, วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาค, วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบโน้มถ่วง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.76