RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

สัญลักษณ์ภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนิตยสาร Travel3sixty

กฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

Pages: 801-808

คำสำคัญ: สัญลักษณ์, ภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.119