RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ออกแบบและสร้างวงจรแยกส่วนทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด

ธนกร อยู่โต

Pages: 298-309

คำสำคัญ: คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อิเล็กโตรด, วงจรขยายคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, วงจรแยกส่วนทางไฟฟ้า, วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้า

Download full paper.