RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ผลของซีเมนต์ต่อภาวะแทรกซ้อนของครอบฟันเดี่ยว: การประเมินผลทางคลินิก 5 ปี

นพวรรณ อดุลยพิเชฏฐ์ และ มรกต เปี่ยมใจ

Pages: 12-20

คำสำคัญ: ภาวะแทรกซ้อน, ซีเมนต์เรซิน, ครอบฟัน, การรั่วซึมระดับจุลภาค

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.51