RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นต่ำสุดที่ตรวจพบรส ระดับความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถรับรู้รสหวานได้ และระดับความเข้มข้นของรสหวานที่ชอบในเด็กอายุ 12 ปีจังหวัดขอนแก่น : การศึกษานำร่อง

นิอร วิภาสวงศ์, จรินทร์ ปภังกรกิจ, รัชฎา น้อยสมบัติ, และ พรทิพย์ ผจงวิริยาทร

Pages: 21-30

คำสำคัญ: ระดับความเข้มข้นต่ำสุดที่ตรวจพบรส, ระดับความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถรับรู้รสหวานได้, ระดับความเข้มข้นของรสหวานที่ชอบ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.52