RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การศึกษาเงื่อนไขในการสร้างอัตลักษณ์นักเรียนนักคิดผ่านการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี บนกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม

หทัยรัตน์ มีแสง, พูนสุข อุดม, และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

Pages: 1246-1256

คำสำคัญ: เงื่อนไขในการสร้างอัตลักษณ์, นักเรียนนักคิด, กระบวนทัศน์, สร้างสรรค์สังคม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.150