RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

ความตระหนักรู้ของพนักงานบริษัทประกันชีวิต ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

ฐิติพร โชติรอด และ วุฒิพงษ์ ชินศรี

Pages: 190-199

คำสำคัญ: ความตระหนักรู้, ประสบการณ์การรับรู้, การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.69