RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

โครงการผลิตแอนิเมชันจากวรรณกรรม "เจ้าชายน้อย" ด้วยจินตนาการในมุมมองใหม่

สโรชา สินธุพันธ์

Pages: 287-293

คำสำคัญ: เจ้าชายน้อย, แอนิเมชัน

Download full paper.