RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย

กิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม

Pages: 410-417

คำสำคัญ: การจ้างงาน, การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ

Download full paper.