RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

ปัญหาการสื่อสารและความจำเป็นในการอบรมของพนักงานต้อนรับประจำคลินิกฟัน

ยุคนธร สัญญา

Pages: 488-494

คำสำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ความต้องการ, พนักงานต้อนรับและบริการ

Download full paper.