RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

ความเต็มใจจ่ายในการทำประกันภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่น

นฤมล ฉิมรักษ์ และ รวิสสาข์ สุชาโต

Pages: 370-377

คำสำคัญ: ประกันภัยแล้ง, ความเต็มใจจ่าย

Download full paper.