RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

การโคลนนิ่งดีเอ็นเอแคพสิดของไวรัสเดงกี่ โดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม

แจนจุรีย์ เนตรสว่าง, ปรัชญา หาญเสือเหลือง, ปิยวดี จุฑากาญจน์, สำอาง มูระคา, สุภาพร คำพา, และ อุดมศิลป์ สุทธิสม

Pages: 37-43

คำสำคัญ: โปรตีนแคพสิดของไวรัสเดงกี่, Retrovirus, เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม

Download full paper.