RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าผ่านสื่อโฆษณาในสนามกีฬาแข่งขันรถของประเทศไทย

ภควัต รัตนราช และ ขจร ฝ้ายเทศ

Pages: 333-339

คำสำคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินค้า, สื่อโฆษณา, สนามกีฬาแข่งรถ

Download full paper.