RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ของคำโฆษณาสายการบิน

กรศศิร์ ตันตระกูล

Pages: 466-471

คำสำคัญ: สายการบิน, คำโฆษณา, ภาษาภาพพจน์

Download full paper.