RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

ผลการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพลินตา น้ำใจดี

Pages: 546-552

คำสำคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, จิตวิทยาศาสตร์

Download full paper.