Index by: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปฏิกิริยาเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

อาทิตยา คำมามุง, ดวงฤทัย ศรีแดง, และ อรพรรณ ทองประสงค์

1011-1022

RSU National Research Conference 2017

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

นิธิภา อาจฤทธิ์

1208-1216

RSU National Research Conference 2017

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 เรื่อง การอินทิเกรตและการประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

วรารักษ์ ดีมี และ ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

1289-1300

RSU National Research Conference 2017

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพ

รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์ และ ปริศนา รถสีดา

1323-1332

RSU National Research Conference 2016

ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

นิธิภา อาจฤทธิ์

1302-1308

RSU National Research Conference 2016

การทดสอบสมมติฐานคู่แข่งว่าด้วยอิทธิพลของสภาวะทางสังคมในห้องเรียนและความหมายมั่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามการรับรู้ของวัยรุ่นตอนต้น

วินัย ดำสุวรรณ

1357-1365

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบ การเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

สนธยา หลักทอง และ สานนท์ ฉิมมณี

1366-1374

RSU National Research Conference 2015

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

พัชราภรณ์ ชัยเสนา และ วิมล สำราญวานิช

1257-1264

RSU National Research Conference 2015

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

เรียม จันปุญนะ และ วิมล สำราญวานิช

1265-1273

RSU National Research Conference 2015

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ดารานิล นิรงบุตร และ วิมล สำราญวานิช

RSU National Research Conference 2015

ผลของการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์, หัสชัย สิทธิรักษ์, และ จิต นวนแก้ว

1381-1387

RSU National Research Conference 2013

ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

สัญชัย พูลสุข และ อุบล สรรพัชญพงษ์

569-576

RSU National Research Conference 2013

เทคนิคการสอนวิชาศิลปะที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรีชา ศรีมุกข์ และ อุบล สรรพัชญพงษ์

577-585

RSU National Research Conference 2013

การพัฒนาชุดการสอนการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

นพรัตน์ หนูอ้น, บรรจบ อรชร, และ พิเชษฐ์ พินิจ

586-594

RSU National Research Conference 2012

ผลการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพลินตา น้ำใจดี

546-552

RSU National Research Conference 2012

ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ

ฝนทิพย์ เพชรจำรัส และ ดวงกมล โพธิ์นาค

600-607

RSU National Research Conference 2019

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แพรวโพยม บุณยมณี, กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, และ จันทิมา วงชัยเพ็ง

702-713

RSU National Research Conference 2019

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

อัญธิชา แสนทวีสุข, กนกพร ฉายะบุระกุล, และ ทิชากร สัตย์จริง

714-726

RSU National Research Conference 2019

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขัน เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปิยบุตร ทรัพย์สุคนธ์ และ ทัศนีย์ ปัญจานนท์

727-737

RSU National Research Conference 2019

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จริยาภรณ์ จองญาติ และ วันทิกา เครือน้ำคำ

738-746

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

13-27