RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

อัญธิชา แสนทวีสุข, กนกพร ฉายะบุระกุล, และ ทิชากร สัตย์จริง

Pages: 714-726

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติต่อการเรียน, วิจัยเชิงปฏิบัติการ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.363