RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

พัชราภรณ์ ชัยเสนา และ วิมล สำราญวานิช

Pages: 1257-1264

คำสำคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.34