RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน

ภัทรพร นุชน้อย, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

Pages: 594-599

คำสำคัญ: เว็บช่วยสอน, โครงงานเป็นฐาน, วิชาการออกแบบกราฟิก

Download full paper.