RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การทำโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งของอนุพันธ์ชนิดใหม่ของสารไฮโฟเดอมิน เอ ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส

ชนิถา จุ้ยประเสริฐ, พรทิพย์ บุญศรี, ณัฐพล อภิรติกุล, และ พนารัตน์ อรุณรัติยากร

Pages: 125-136

คำสำคัญ: อนุพันธ์ไฮโฟเดอมิน, ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส, โมเลกุลลาร์ด็อกกิ้ง, โรคเบาหวานชนิดที่ 2

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.234