Index by: พรทิพย์ บุญศรี

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การทำโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งของอนุพันธ์ชนิดใหม่ของสารไฮโฟเดอมิน เอ ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส

ชนิถา จุ้ยประเสริฐ, พรทิพย์ บุญศรี, ณัฐพล อภิรติกุล, และ พนารัตน์ อรุณรัติยากร

125-136