RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตำรับยาแก้ฝีรวงผึ้ง

หัทยา บุญญวงศ์, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

Pages: 87-95

คำสำคัญ: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, สมุนไพรไทย, ยาแก้ฝีรวงผึ้ง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.238