Index by: สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาสมุนไพรรักษาแผลเรื้อรัง

พันศร รัตนมา, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

76-86

RSU National Research Conference 2020

การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตำรับยาแก้ฝีรวงผึ้ง

หัทยา บุญญวงศ์, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

87-95