RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาสมุนไพรรักษาแผลเรื้อรัง

พันศร รัตนมา, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

Pages: 76-86

คำสำคัญ: ยาสมุนไพร, ต้านอนุมูลอิสระ, แผลเรื้อรัง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.264