Index by: แผลเรื้อรัง

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาสมุนไพรรักษาแผลเรื้อรัง

พันศร รัตนมา, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

76-86