RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สุบิน ยุระรัช

Pages: 1053-1064

คำสำคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้ความเข้าใจ, กระบวนการเสริมสร้าง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.231