RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การพยากรณ์ความต้องการใช้แท็กซี่ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้เทคนิค Exponential Smoothing Method

คมชาญ เจือจ้อย และ ศุภรัชชัย วรรัตน์

Pages: 114-124

คำสำคัญ: การพยากรณ์, วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล, แท็กซี่

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.240