RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลน

โชติกา ประยุทธเต และ สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

Pages: 421-433

คำสำคัญ: สถาปัตยกรรม, การพัฒนาเชิงอนุรักษ์, ป่าชายเลน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.329