RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาอำมฤตย์

ธนีกา สกุลชิต, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุววรณ

Pages: 67-75

คำสำคัญ: ตำรับยาอำมฤตย์, ภาวะเครียดออกซิเดชัน, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.237