Index by: ตำรับยาอำมฤตย์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาอำมฤตย์

ธนีกา สกุลชิต, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุววรณ

67-75