RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เกตุนภัส จิรารุ่งชัยกุล และ สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

Pages: 692-700

คำสำคัญ: ปัจจัยองค์การ, ปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์การ, ความสำเร็จในการดำเนินการแบบสมดุล

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.304