RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวะศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ฐาปนัส เรืองรัตนพงศ์ และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

Pages: 991-1000

คำสำคัญ: อาชีวศึกษา, พฤติกรรมรุนแรง, การทะเลาะวิวาท

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.307