RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาผ่านความเชื่อและประเพณีแต่งงานของชาวอาข่าใน ชุมชนหล่อโย อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, ณัฐวุฒิ อุทัยช่วง, ณัฐ คำภีระ, เสกสรรค์ พงษ์ประเสริฐ, กิตติธัช ลิ้มประเสริฐ, เปมิกา แซ่เล้า, พรรณิการ์ พราหมณ์ยอด, นครินทร์ เลิศรัศมีมาลา, และ ธนกฤต แก้ววิลัย

Pages: 434-445

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ชุมชนหล่อโย, ประเพณีการแต่งงานชาวอาข่า, จังหวัดเชียงราย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.261