RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซุปครีมผักชายาสำเร็จรูปแช่แข็ง

มานิสา คำวิไล, น้อมจิตต์ สุธีบุตร, และ ชญาภัทร์ กี่อาริโย

Pages: 623-632

คำสำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผักชายา, ครีมซุป, ซุปสำเร็จรูปแช่แข็ง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.258