Index by: การพัฒนาผลิตภัณฑ์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังโดยใช้แป้งเมล็ดบัว และแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

วัลยา บุญหนุน, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, และ สุนัน ปานสาคร

858-866

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซุปครีมผักชายาสำเร็จรูปแช่แข็ง

มานิสา คำวิไล, น้อมจิตต์ สุธีบุตร, และ ชญาภัทร์ กี่อาริโย

623-632

RSU National Research Conference 2020

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมงาขี้ม่อน

คฑามาศ เข้าเมือง และ น้อมจิตต์ สุธีบุตร

683-691