RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เลียนแบบน้ำนมจากกระจับ (Trapa bicornis)

นราธร สัตย์ซื่อ, น้อมจิตต์ สุธีบุตร, และ อมรรัตน์ เจริญชัย

Pages: 925-935

คำสำคัญ: กระจับ, ผลิตภัณฑ์เลียนแบบน้ำนม, การยอมรับผู้บริโภค

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.250